Jak se odhlásit z daně nemovitostí
Na odhlášení daně není vydán žádný zvláštní tiskopis a žádný zákon nestanovuje forumu podání odhlášení. Uvedenou skutečnost lze sdělit místně příslušnému správci daně neformálním podáním, dopisem, ze kterého bude zřejmé, že daňový subjekt přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Vzor dopisu pro odhlášení daně ke stažení naleznete na konci článku.

Dopis pošlete doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky příslušnému správci daně. Příslušný správce daně není podle vašeho trvalého bydliště, ale dle adresy nemovitosti.

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu
Pokud jste prodali jednu nemovitost a v územním obvodu správce daně máte další nemovitosti, které podléhají dani z nemovitostí, tak v takovém případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně.

Podle § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí jste povinni podat daňové přiznání, v němž změnu zohledníte, a to ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, v němž jste pozbyli vlastnické právo k nemovité věci.

V takovém případě můžete:

podat řádné daňové přiznání a ve formuláři uvedete všechny nemovité věci ve svém vlastnictví ke stavu k 1. lednu zdaňovacího období (tj, kalendářní rok), na který je daň stanovována.
podat jen dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

Povinnost odhlásit se z daně
§ 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí postavení poplatníka proto, že se v průběhu zdaňovacího období změnila jeho vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí (např. když všechny nemovité věci prodá, nebo tyto nemovité věci zanikly), je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.